Poświadczenie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój
w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00

Wymagane dokumenty

dokumenty potwierdzające posiadanie/istnienie gospodarstwa rolnego w latach objętych wnioskiem, określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu),
oświadczenie o braku dokumentów,
zeznanie dwóch świadków,
dowody osobiste Wnioskodawcy i Świadków

Termin realizacji
Poświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania poświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                    w Wałbrzychu. Zażalenie na postanowienie należy złożyć w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Dodatkowe informacje

Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:
okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów              o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy             w indywidualnym gospodarstwie rolnym – po złożeniu przez Wnioskodawcę oświadczenia o braku dokumentów okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym może być udowodniony zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym znajdowało się indywidualne gospodarstwo rolne.
ZEZNANIA ŚWIADKÓW:
należy zgłosić się osobiście z dwoma świadkami (świadkiem może być osoba obca, lub krewna, starsza od Wnioskodawcy mieszkająca w danym okresie                 w tej samej miejscowości, w której znajdowało się gospodarstwo rolne, w którym pracował Wnioskodawca);
należy starannie oraz czytelnie wypełnić druki: zeznania świadków i oświadczenie o braku dokumentów przez Wnioskodawcę pamiętając, że muszą być podawane dokładne daty pracy lub pomocy w gospodarstwie rolnym;
należy:
złożyć podpisy na drukach w obecności urzędnika w celu stwierdzenia własnoręczności podpisów,
przedłożyć dowód osobisty Wnioskodawcy i świadków do wglądu,
przedłożyć do wglądu numery świadczeń emerytalnych lub rentowych w przypadku, gdy świadkiem jest emeryt lub rencista;
zarówno Wnioskodawca jak i świadkowie muszą uzyskać potwierdzenie zameldowania;
oświadczenie musi być podpisane przez składającego w obecności pracownika Urzędu/Instytucji, który dokonuje poświadczenia podpisu w oparciu                            o dokument tożsamości. Zeznania świadków spisuje się w obecności wyznaczonego pracownika Urzędu.
Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy                             w gospodarstwie:
od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r. – 0,2 ha,
od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. – 0,5 ha,
od 01.07.1989 r. – 1,0 ha.
Pliki do pobrania:

1.      Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,

2.      Wniosek o odebranie zeznań świadków w sprawie wliczenia okresów pracy                                    w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

3.      Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,

4.      Zeznanie świadka,


Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina-Zdrój, dane kontaktowe: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2,                              58-330 Jedlina-Zdrój, tel. (74) 8455 215, e-mail: iodo@jedlinazdroj.eu 

Pani/ Pana dane osobowe:

będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyłącznie w celu wydania zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.Załączniki:

Zeznanie świadka.doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym.doc
Karta usług bip.doc
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia.doc
Wniosek o odebranie zeznania świadków.doc