W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Zawarcie małżeństwa przed duchownym

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 §2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego.

Dodatkowe informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie zapewnienia  wyda pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które zawiera m.in. oświadczenie o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku przyszłych dzieci, a także zapewnienie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w art. 10-15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest celem przedłożenia go duchownemu.; ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

Wydający ww. zaświadczenie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik Urzędy Stanu Cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

       Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy- zezwolenie sądu  na zawarcie małżeństwa.

3. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

4. Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem  potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

UWAGA! Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięcia terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku należy po raz kolejny złożyć zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem

Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą złożyć  zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu.

Jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego),- odpis aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpisu aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Gdy zostaną spełnione powyższe warunki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Akt małżeństwa sporządzany jest przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do Urzędu Stanu Cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł
  • Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2224, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza  Urzędem Stanu Cywilnego (Dz.U. Poz. 180).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz.682 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa konkordatowego

Powiadom znajomego