W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej  


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 3

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Zawarcie małżeństwa następuje przed  Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może udzielić ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości Urzędu Stanu Cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

Dodatkowe informacje

Termin ślubu (zawarcia małżeństwa)

  • Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może jednak udzielić na piśmie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego ważne względy.

W razie braku zgody na wydanie takiego zezwolenia zawiadamia o tym, również na piśmie, osoby których odmowa skrócenia terminu dotyczy. Osoby te w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięcie, czy wskazane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przyczyny odmowy uzasadniają odmowę.

  • Jeśli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, to wówczas uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. W przypadku  nieuzgodnienia takiego terminu Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.

Zawarcie małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego może nastąpić:

  • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) uzasadniony szczególnymi okolicznościami faktycznymi: w przypadku gdy osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawiona wolności
  • na wniosek osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo (nupturienta) stanowiący jej życzenie, o ile wskazane miejsce ceremonii zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jak zawrzeć związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego:

W celu zawarcia małżeństwa poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego należy wystąpić z wnioskiem do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie właściwy dla miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oceni, czy zaproponowane miejsce zawarcia małżeństwa zapewni zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów dotyczących zachowania uroczystej formy zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwa osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Nazwiska małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

Oświadczenie o nazwisku noszonym przez każdego z małżonków po zawarciu małżeństwa jest składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w momencie składania zapewnienia.

Oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci są składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.

Udział biegłego lub tłumacza

Udział biegłego lub tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby zamierzające  zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu.

Tryb odwoławczy

Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie  czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

2. Jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy- zezwolenie sądu  na zawarcie małżeństwa.

3. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

4. Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim-  także  dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

UWAGA! Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W przypadku przesunięci a terminu ślubu kolejna data powinna być wyznaczona w tym czasie, w przeciwnym wypadku należy po raz kolejny złożyć zapewnienie.

Możliwość złożenia zapewnienia przed konsulem

Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższa możliwość dotyczy także sytuacji, gdy małżeństwo będzie zawierane przez obywatela polskiego z cudzoziemcem, o ile cudzoziemiec przedłoży dodatkowo dokument stwierdzający, iż zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:

- Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

- Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu

- Jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), odpisu aktu urodzenia, a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia  albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy: mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek Małżeński.

Treść przysięgi małżeńskiej jest określona w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powtarzając za Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos.

Oświadczenia składane są publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

Opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

  • W przypadku wniosku stanowiącego życzenie osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł, pobierana jest opłata w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy.
  • W przypadku  wniosku osoby (osób) zamierzającej zawrzeć małżeństwo uzasadnionego stanem zagrożenia jej życia lub zdrowia albo pozbawieniem wolności, pobierana jest wyłącznie opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84zł.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłata za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego- 39,00 zł

Podstawowe akty prawne

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741, z póżn. zm.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz.U. Poz. 180).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r., nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoPowiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane