W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Obrady Rady Miasta na żywo w Internecie


SZANOWNI PAŃSTWO - UCZESTNICY POSIEDZEŃ KOMISJI LUB SESJI RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE-ZDRÓJ

 

Informacja

dotycząca jawności posiedzeń, transmisji i utrwalania obrad sesji i komisji

Rady Miejskiej oraz ochrony danych osób uczestniczących w obradach Rady


Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Protokoły z posiedzeń komisji oraz protokoły z sesji Rady Miejskiej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej

Są również dostępne w Biurze Rady Miejskiej.


Klauzula informacyjna dla uczestników obrad sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie sesji Rady Miasta w Jedlina- Zdrój jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój,  ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, tel. 74 84 55 215, email: urzad@jedlinazdroj.eu.
 2. Wskazanie inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych - kontakt: 74 84 55 215, email: iodo@jedlinazdroj.eu, adres do korespondencji: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także zadań wynikających z innych ustaw, porozumień zawartych przez Gminę z organami administracji rządowej i samorządowej.
 4. Dane osobowe Administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 6. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych każdy ma:
 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
        7.Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora                     zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego.
        8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji                        międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Link do obrady Rady Miasta na żywo oraz nagrań archiwalnych w Internecie

Powiadom znajomego