W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 
Miejsce złożenia wniosku
Portal zbiórek publicznych zbiórki.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy
1.Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji  i cyfryzacji  na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych, zwanym dalej "portalem zbiórek publicznych".

2. Zgłoszenie zbiórki publicznej jest dokonywane przy użyciu formularza elektronicznego.

3. Administratorem portalu zbiórek publicznych jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej.

1.Organizator zbiórki wypełnia zgłoszenie zbiórki publicznej i doręcza je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

2. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonane w postaci papierowej osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje własnoręcznym podpisem.

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy

1. Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, zwanym dalej "organizatorem zbiórki", jest:

1)   organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2)   podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3)   komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

2.  Komitet społeczny powołują aktem założycielskim co najmniej 3 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

1)  Akt założycielski zawiera w szczególności:

a)   określenie celu, w jakim komitet społeczny został powołany;

b)   dane osób powołujących komitet społeczny - imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie ma numeru PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby;

c)   adres do korespondencji;

d)   dane, w zakresie określonym w pkt 2, osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu społecznego;

e)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1.

3. Organizator zbiórki zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej w terminach określonych w ustawie.

Opłaty
Nie podlega
Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia  z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Podstawowe akty prawne

Powiadom znajomego