W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Udostępnienie informacji publicznej


Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój,
  • złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta – pokój nr 4 w Urzędzie Miasta,
  • przesłanie na numer fax: 74 88 55 269,
przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu.

Miejsce załatwienia sprawy

Komórka organizacyjna właściwa merytorycznie do załatwienia sprawy.

Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wypełniony “Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Do opłat za udostępnienie informacji publicznej stosuje się Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja publiczna która może być udostępniona niezwłocznie, jest  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ustawowym terminie, urząd powiadamia w terminie 14 dni od złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz wskazuje nowy termin, w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

Przydatne druki

“Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”

Podstawowe akty prawne

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane