W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Podatki i opłaty lokalne 2021 r.

Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.

            Informujemy, iż w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. do dnia 15 marca 2021 r.

            W przypadku, gdy kwota podatku przekroczy 100,00zł terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2020 przypadają na:

  • I rata - 15 marzec 2021 r.
  • II rata - 15 maj 2021 r.
  • III rata - 15 wrzesień 2021 r.        
  • IV rata - 15 listopad 2021 r.

            Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.


            Na terenie Miasta Jedlina-Zdrój od 01.01.2017 r. roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów! Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój.


                  Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 01.01.2021 r.

 

Grunty

Stawka

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,98zł za 1m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99zł od 1ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. grunty najmowane, dzierżawione, gruntu pod budynkami mieszkalnymi)

0,52zł za 1m2

Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,28zł za 1m2

Budynki lub ich części

Stawka

Mieszkalne

0,85zł od 1m2

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,70zł za 1m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62zł za 1m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,00zł za 1m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. komórki i pomieszczenia gospodarcze objęte umowami najmu)

8,30zł za 1m2

Opłaty lokalne

Stawka

Opłata uzdrowiskowa

4,20zł

2,10zł (dzieci i młodzież do lat 15)
za każdą rozpoczętą dobę

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji – w skrzynce podawczej znajdującej się przed Urzędem Miasta, pok. nr 4:
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

– za pośrednictwem platformy e-PUAP

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Osoby mające wątpliwości lub pytania odnośnie sposobu wypełniania informacji oraz deklaracji podatkowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 74 8855 054 lub 74 8455 215 wew. 22 z Panią Magdaleną Żukowicz.


Opłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój:
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

            Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1325 z późn. zm.) w art. 70, art. 70a i art. 71.

I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki:

Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój  

2. Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


II. Podatek rolny

1. Stawki:
            Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 982).

            Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 58,55 zł za 1 dt.

  • Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (przelicznik 2,5 q żyta) wynosi 146,38 zł
  • Dla pozostałych gruntów za 1 ha (przelicznik 5 q żyta) wynosi 292,75 zł

2. Zwolnienia:
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 3894)

III. Podatek leśny

1. Stawki:
            Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 983).

            Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi – 196,84 zł za 1,00m3.

  • Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220m3 drewna) wynosi 43,3048 zł

 

IV. Podatek od środków transportowych

1. Stawki:

Uchwała Nr XIII/75/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

V. Opłata targowa

Informujemy, że zgodnie ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 2255) z dniem 1 stycznia 2021 r. zawiesza się pobór opłaty targowej na terenie naszego miasta.

VI. Opłata uzdrowiskowa

1. Stawki: wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 4,20 zł

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5265).


Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2016 r., poz. 2800).


Osoby fizyczne

            Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła (wybudowała), zbyła albo zmieniła sposób użytkowania lub powierzchnię użytkową nieruchomości, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany stanu faktycznego (art. 6 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm.).

 

Osoby prawne

            Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

- składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

- odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,

- wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.


Zwrot i przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych 

            Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie - Zdroju podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

            Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu podatków i opłat lokalnych).

            Powyższe wnioski można złożyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się przed Urzędem Miasta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój                                                          

Referat Finansów i Budżetu

ul. Poznańska 2                                                        

58-330 Jedlina-Zdrój                                                                           

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon: 74 8855054 lub 74 8455215 wew. 22

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.                                                                              

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia”
2. Załączniki: jeśli nadpłata powstała w związku z uregulowaniem podatku w kwocie wyższej niż należna - kopia dowodu wpłaty

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• zwolnione

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta - na parterze Urzędu Miasta.
2. Załatwienie sprawy – Pani Monika Żyła pokój nr 2, tel. 74 8855054 lub 74 8455215 wew. 22

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH:

Rodzaj

Zakres umocowania

Sposób składania

Opłata skarbowa

Podstawa prawna (przepis Ordynacji podatkowej)

Pełnomocnictwo ogólne

Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

* w formie dokumentu elektronicznego,

* w przypadku problemów technicznych w formie pisemnej

brak

art. 138d

Pełnomocnictwo szczególne

Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

17 zł

art. 138e

Pełnomocnictwo do doręczeń

Ustanawiane wyłącznie w celu doręczenia pism w sprawie, w razie zaistnienia przesłanek określonych w ustawie.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu

17 zł

art. 138f

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

Ustanawiane wyłącznie w celu podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

* na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego

17 zł

* zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie

art. 80a

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.


Załączniki

Powiadom znajomego