W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój

 

tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80

 

email:urzad@jedlinazdroj.eu

email: sekretariat@jedlinazdroj.eu

 

Zaproszenia dla Burmistrza Miasta kierowane przez Instytucje publiczne dodatkowo na adres:  burmistrz@jedlinazdroj.eu

 

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:  /jhqey7618i/skrytka

Podatki i opłaty lokalne w 2024 r.

Informujemy, iż w przypadku, gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekracza 100,00zł podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty – tj. do dnia 15 marca 2024 r. 

            W przypadku, gdy kwota podatku przekroczy 100,00zł terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2024 przypadają na:

·         I rata - 15 marzec 2024 r.                     

·         II rata - 15 maj 2024 r. 

·         III rata - 15 wrzesień 2024 r.            

·         IV rata - 15 listopad 2024 r.

            Powyższe terminy nie obowiązują podatników, którym w decyzji ustalającej wysokość podatku określono inny termin płatności.

            
Osoby fizyczne

            Osoby fizyczne w przypadkach:

-        nabycia lub zbycia nieruchomości,

-        podpisania lub rozwiązania umowy najmu/dzierżawy,

-        zakończenie budowy budynku lub jego wyburzenia,

-        zajęcia nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej/ zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

zobowiązane są złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych; informacje o gruntach; informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności.

 

Osoby prawne

            Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

-        do dnia 31 stycznia każdego roku składać deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, 

-        jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklaracje podatkowe należy składać - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, podobnie jak korekty deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania,

-        bez wezwania wpłacić obliczony w deklaracji podatek na rachunek budżetu gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

                  Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 01.01.2024 r.

Grunty Stawka
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,32 zł za 1m2
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,65 zł od 1ha
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. grunty najmowane, dzierżawione, gruntu pod budynkami mieszkalnymi) 0,70 zł za 1m2
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 4,38zł za 1m2
Budynki lub ich części Stawka
Mieszkalne 1,15 zł za 1m2
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 33,00 zł za 1m2
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,50 zł za 1m2
Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,75 zł za 1m2
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (np. komórki i pomieszczenia gospodarcze objęte umowami najmu) 11,15zł za 1m2
Opłaty lokalne Stawka
Opłata uzdrowiskowa

4,20 zł

2,10 zł (dzieci i młodzież do lat 15)

za każdą rozpoczętą dobę

Prosimy o uważne przeczytanie otrzymanych decyzji i ewentualną weryfikację danych w niej zawartych, zwłaszcza powierzchni nieruchomości gruntowych, powierzchni lokali, sposobu wykorzystywania nieruchomości danych osobowych, adresów do korespondencji, aktualnych właścicieli i współwłaścicieli itp.

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności, konieczne jest złożenie korekty deklaracji/informacji – w skrzynce podawczej znajdującej się przed Urzędem Miasta, pok. nr 4: 
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30 
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00 
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

– za pośrednictwem platformy e-PUAP

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Osoby mające wątpliwości lub pytania odnośnie sposobu wypełniania informacji oraz deklaracji podatkowych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 74 8855 054 lub 74 8455 215 wew. 22 z Panią Magdaleną Żukowicz.

            Opłat należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Jedlina-Zdrój: 
PKO BP I Oddział w Wałbrzychu Nr 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532
Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomnieć się za okres 5 lat wstecz.

            Okoliczności, które zawieszają bieg tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz. 2383 z późn. zm.) w art. 70, art. 70a i art. 71.

I. Podatek od nieruchomości 

1.Stawki:

Uchwała Nr LXI/386/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój  

2.Zwolnienia:

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.II. Podatek rolny

1.Stawki: 
            Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1129).

            Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 89,63 zł za 1 dt.

·         Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (przelicznik 2,5 q żyta) wynosi 224,07 zł

·         Dla pozostałych gruntów za 1 ha (przelicznik 5 q żyta) wynosi 448,15 zł

 

2.Zwolnienia: 
Uchwała Nr XX/118/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 3894)

III. Podatek leśny

1.Stawki: 
            Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 1130).

            Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wynosi – 327,43 zł za 1,00m3.

·         Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220m3 drewna) wynosi 72,03 zł

 

IV. Podatek od środków transportowych 

1. Stawki:

Uchwała Nr LXI/387/23 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


V. Opłata uzdrowiskowa

1.Stawki: wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 4,20 zł 

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5265).

 

Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 czerwca 2016 r., poz. 2800).

Zwrot i przeksięgowanie nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych  

            Zwrot nadpłat powstałych w podatkach i opłatach lokalnych następuje na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Jedlinie-Zdroju podpisanego przez właściciela lub współwłaścicieli wniosku o zwrot nadpłaty. Warunkiem takiego zwrotu jest konieczność uregulowania bieżących zobowiązań podatkowych wobec Gminy Jedlina-Zdrój. W innym przypadku zwrot nie będzie mógł być dokonany.

            Wniosek o przerachowanie nadpłaty powstałej w podatkach i opłatach lokalnych może złożyć właściciel lub jeden ze współwłaścicieli (przerachowanie na podstawie takiego wniosku będzie dokonane bez względu na inne zobowiązania wobec Gminy Jedlina-Zdrój z tytułu podatków i opłat lokalnych).

            Powyższe wnioski można złożyć osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój                                                          

Referat Finansów i Budżetu  

ul. Poznańska 2                                                                                                                              
58-330 Jedlina-Zdrój

pokój 4 – Biuro Obsługi Klienta

Telefon: 74 8855054 lub 74 8455215 wew. 22

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.                                                                              

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 2383 z późn. zm.)  


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o zwrot nadpłaty - należnego świadczenia”
II. OPŁATY: zwolnione z opłaty skarbowej,
III. TERMIN ODPOWIEDZI: do 30 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansów i Budżetu.
1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4 na parterze Urzędu Miasta,
2. Załatwienie sprawy – Monika Żyła, tel. 74 8855054 lub 74 8455215 wew. 22

V. TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Do wniosku o zwrot nadpłaty winno być podane konto podatnika.

PEŁNOMOCNICTWA W SPRAWACH PODATKOWYCH:

Rodzaj Zakres umocowania Sposób składania Opłata skarbowa Podstawa prawna (przepis Ordynacji podatkowej)
Pełnomocnictwo ogólne Upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. * w formie dokumentu elektronicznego,

* w przypadku problemów technicznych w formie pisemnej
brak art. 138d
Pełnomocnictwo szczególne Upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. * na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu
17 zł art. 138e
Pełnomocnictwo do doręczeń Ustanawiane wyłącznie w celu doręczenia pism w sprawie, w razie zaistnienia przesłanek określonych w ustawie. * na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego,

* ustnie do protokołu
17 zł art. 138f
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji Ustanawiane wyłącznie w celu podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. * na piśmie,

* w formie dokumentu elektronicznego
17 zł

* zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie
art. 80a

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego