Rada Miasta Jedlina-Zdrój
Radni - Sesja

Protokół nr VII/2019

VII Sesja w dniu 6 czerwca 2019
Obrady rozpoczęto 6 czerwca 2019 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:

1. Katarzyna Biziewska-Stanik
2. Maja Drapich
3. Katarzyna Flis
4. Kamila Hrabia
5. Marek Ilczuk
6. Przemysław Klimek
7. Robert Kubiak
8. Sławomir Łysień
9. Janina Malecha
10. Grażyna Marcinów
11. Marek Resiak
12. Monika Świderska
13. Urszula Węcławik
14. Henryk Zieliński
15. Zygmunt Żyłak

W sesji udział wzięli:

1.Leszek Orpel – Burmistrz Miasta

2.Romuald Wysocki – Z-ca Burmistrza Miasta

3.Marzena Wróbel – Skarbnik Miasta

4.Iwona Kupiec – Darmetko – Sekretarz Miasta

 

1. Otwarcie sesji, ustalenie quorum.


Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju Maja Drapich. Powitała zebranych. Stwierdziła, iż w obradach udział bierze 14 radnych, co upoważnia Radę do prawomocnego podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

Proponowany dzienny porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, ustalenie quorum.

2.Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.Przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.

5.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2019 r.

6.Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.

7.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych i udzielonych pod warunkiem ich zwrotu.

8.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia  w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

9.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19  w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

10.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju.

11.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Jedlina – Zdrój.

12.Debata nad Raportem o stanie Gminy Jedlina – Zdrój.

13.Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój wotum zaufania.

14.Podjęcie Uchwały Nr VII…/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

15.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

16.Interpelacje, zapytania  i wolne wnioski radnych. 

 17.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.

Wniosków nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty.


3. Przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie zgłoszono, tym samym przyjęto jego treść bez zastrzeżeń.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.

Sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta złożył Burmistrz Miasta.

Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.


Rada przedstawione informacje przyjęła do wiadomości.


5.Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2019

Głos zabrał Przewodniczący Komisji radny M. Ilczuk. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

 

Innych wniosków nie zgłoszono.


Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2019 r..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

6. Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji radny M. Ilczuk. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

 

Innych wniosków nie zgłoszono.


Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina – Zdrój..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.


7. Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych i udzielonych pod warunkiem ich zwrotu.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych radna K. Hrabia. Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu:

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych i udzielonych pod warunkiem ich zwrotu..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.


8. Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych radna K. Hrabia. Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.


Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik


Uchwała stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.


9. Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego


Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych radna K. Hrabia. Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Resiak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

10. Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Spraw Społeczno – Gospodarczych radna K. Hrabia. Przedstawiła wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

Innych wniosków nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie – Zdroju..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

11. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Jedlina – Zdrój.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady. Powiedziała, że raport wpłynął do biura Rady w ustawowym terminie czyli do 31 maja br. i został przesłany radnym w celu zapoznania się z jego treścią.

Raport stanowi Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

12. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jedlina – Zdrój.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że rozpoczyna debatę i zapytała czy są pytania do raportu o stanie Gminy.

Pytań nie było.

13. Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój wotum zaufania.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady. Poprosiła o przystąpienie do głosowania nad podjęciem uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/.../19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój wotum zaufania.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Zygmunt Żyłak
BRAK GŁOSU (1)
Henryk Zieliński
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

14. Podjęcie Uchwały Nr VII…/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji radny M. Ilczuk. Przedstawił wniosek Komisji w brzmieniu:

 

„Komisja pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały i wnosi o jej podjęcie”.

 

Innych wniosków nie zgłoszono.

 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miasta.  Zapoznała radnych z:

Uchwałą Nr XIII/32/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

 

Uchwała stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady. Poprosiła o przystąpienie do głosowania nad podjęciem uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII…/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński
BRAK GŁOSU (1)
Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

15. Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2018 rok.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady. Poprosiła o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.


Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna K. Biziewska – Stanik.  Odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2018 rok.

 

Wniosek stanowi Załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wniosek Komisji Rewizyjnej zgodnie z prawem przesłany został do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o wydanie opinii, a następnie zapoznała zebranych z :

 

Uchwałą Nr XIII/43/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2018 rok.      

 

Uchwała stanowi Załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady. Poprosiła o przystąpienie do głosowania nad podjęciem uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr VII/…/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój za 2018 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Katarzyna Biziewska-Stanik, Maja Drapich, Katarzyna Flis, Kamila Hrabia, Marek Ilczuk, Przemysław Klimek, Robert Kubiak, Sławomir Łysień, Janina Malecha, Grażyna Marcinów, Marek Resiak, Monika Świderska, Henryk Zieliński, Zygmunt Żyłak
NIEOBECNI (1)
Urszula Węcławik

Uchwała stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

16. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.


Przewodnicząca Rady poinformowała, że  do Biura Rady wnioski i interpelacje nie wpłynęły.

 

Natomiast w Biurze Rady złożona została „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” Dokument ten w wersji papierowej jest do wglądu w Biurze Rady, natomiast do państwa przesłany został drogą e-mailową.


1.Radny M. Ilczuk – pytanie dot. możliwości złożenia wniosku do ogrzewania gazowego.

2.Burmistrz Miasta – poinformował o imprezie „Strefa Sztuki”.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VII Sesji Rady Miasta Jedlina - Zdrój wypowiadając formułę: „zamykam sesję Rady Miasta Jedlina -  Zdrój w dniu  6 czerwca 2019 roku”.

 Sesja dostępna na: www.bip.jedlinazdroj.eu / Obrady Rady Miasta na żywo w internecie

Przygotował(a): admin.907.1085

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl