Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 680/8 o pow. 0,0021 ha ul. Narutowicza

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanejo powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

1.Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość o kształcie prostokąta, pod budowę garażu w zabudowie szeregowej położona jest na regularnym terenie. Działka graniczy z kompleksem garaży w zabudowie szeregowej od strony wschodniej. Działka bez uzbrojenia. W sąsiedztwie kompleksu działek zabudowanych garażami znajduje się skrzynka energetyczna. Dojazd do nieruchomości przez działkę gruntu 680/7 graniczącą bezpośrednio z ulicą Narutowicza, na której zostanie ustanowiona służebność drogowa.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 680/8 oznaczona jest symbolem 1U z zapisem teren zabudowy usługowej.

2) w ewidencji gruntów działka nr 680/8 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3.Cena wywoławcza:2 500 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

4. Służebność gruntowa:

1) ustanawia się na czas nieokreślony odpłatną służebność gruntową (drogową) pasem gruntu o powierzchni 0,0149 ha w granicach nieruchomości o powierzchni 0,1577 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00092255/2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/8.

2) Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę w wysokości 590 zł plus obowiązujący podatek VAT i podlega zapłacie jednorazowo.

5. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się

w dniu 26lutego 2019 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

6. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości400 zł (słownie: czterysta złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż19lutego 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 680/8”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

7. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu oraz wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

 

8. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

9. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

10.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości
tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.

12. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

13.Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.).

b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

c) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejącej
infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

d) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

e) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

f) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.),

g) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

- dowód tożsamości, - dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

14. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 480 kB metryczka
zdjęcie jpg, 5.38 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij