Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 328/22 i działka nr 681/3 o łącznej powierzchni 0,4416 ha ul. Kłodzka

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,4416 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 328/22 o powierzchni 0,3153 ha oraz działka nr 681/3 o powierzchni 0,1263 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księga wieczysta nr SW1W/00041802/0.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, stacja paliw. Działki nr 328/22 i 681/3 graniczą ze sobą tworząc nieruchomość o kształcie prostokąta. Teren płaski nasłoneczniony, porośnięty trawą i samosiejkami. Nieruchomość będzie posiadała dostęp do gminnej drogi publicznej w granicach działki nr 328/12 i 328/15, za pośrednictwem drogi w granicach działki nr 328/21, będącej własnością Gminy Jedlina-Zdrój. Działka bez uzbrojenia. Na działce sąsiedniej wzdłuż ulicy Kłodzkiej przebiega sieć wodociągowa, nieco dalej przy drodze w granicach działki nr 328/15 znajduje się sieć wodociągowa i elektryczna. Najbliższe sąsiedztwo stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy, tereny zielone oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod usługi. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w znacznej odległości.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 2 U/KS z zapisem teren zabudowy usługowej, stacja paliw oraz symbolem 3KDW z zapisem teren drogi wewnętrznej. Funkcja usługowa i stacja paliw mogą być realizowane samodzielnie lub łącznie w dowolnych proporcjach w ramach jednej działki budowlanej.

 2. w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza:  299 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 25lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

 1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości
20 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A.

I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż  18lutego 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

VIII. Terminy przeprowadzonych przetargów

Przeprowadzono I przetarg w dniu 08.10.2018 r., II przetarg w dniu 16.01.2019 r.

IX. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

X. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój oraz opublikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (
www.jedlinazdroj.eu).

XII. Zastrzeżenie:

 1. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie (poprzez umieszczenie stosownych klauzul zobowiązujących nabywcę w treści umowy sprzedaży) stanowczym obowiązkiem i terminem zagospodarowania nieruchomości przez nabywcę zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego, w terminie 5 lat od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 2. Następca prawny nabywcy przejmie obowiązek zagospodarowania nieruchomości i wynikające z tego obowiązku zobowiązania nabywcy.

 3. Wskazane zagospodarowanie winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

 4. Możliwość naliczenia przez Gminę Jedlina-Zdrój kary umownej w wysokości 20% ceny sprzedaży, zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie ponadto zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c.

 5. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

 7. Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

  XIII. Informacje dodatkowe:

Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 t.j.).

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia
z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko
i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki-w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIV. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 74/8510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 472 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij