Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 19/10 o pow. 0,1146 ha ul. Moniuszki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, 25.10.2019 r.

GPM.6840.25.2017

BURMISTRZ  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej                          o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00074838/1.

1. Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Działka           o dużym skłonie w stronę ulicy Moniuszki, stanowi skarpę porośniętą trawą oraz samosiejkami.          Zlokalizowana jest na peryferiach miasta, około 600m od głównych ciągów komunikacyjnych –   ulicy Kłodzkiej. W najbliższym otoczeniu znajduje się rozproszona zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna niska, tereny niezabudowane przeznaczone pod mieszkalnictwo oraz tereny zielone. Okolica spokojna. Infrastruktura społeczna w znacznej odległości. Posiada dostęp do drogi               publicznej, ulicy Moniuszki. Nie jest uzbrojona. W zasięgu sieć energetyczna, wodociągowa i kolektor sanitarny, brak sieci gazowej.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 19/10 oznaczona                       jest symbolem 4.5MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. 
2) w ewidencji gruntów działka nr 19/10 oznaczona jest użytkami  PsV – pastwiska trwałe i RV – grunty orne.

3. Cena wywoławcza:     25 000 zł      

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem                         od towarów i usług w stawce 23%.

4. Termin i miejsce przetargu:   Przetarg odbędzie się w dniu

 3 grudnia 2019 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 26 listopada 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie)
„wadium – działka nr 19/10”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny               nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty:

zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Przeprowadzone przetargi :

I przetarg 30.04.2019 r., II przetarg 02.07.2019 r.,III przetarg 30.08.2019 r., IV przetarg 15.10.2019 r.   

8. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

9. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości
tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem. 

12. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na
stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany
zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych           na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

13. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia   z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

d) nabywca nieruchomości zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne w porozumieniu z właścicielami sieci i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

e) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona,

f) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

g) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach                      określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.),

h) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące                   dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa  w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby                  fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

14. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące       przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 343 kB metryczka
zdjęcie jpg, 418 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij