Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 197/7 o pow. 0,1100 ha ul. Hoża

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, 24.10.2019 r.

GPM.6840.18.2019

BURMISTRZ  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1100 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Hożej oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 197/7, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00074826/4.

1. Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość ma kształt wieloboku. Teren pofałdowany, silnie porośnięty trawą, samosiejkami, drzewami i krzewami owocowymi. W zachodniej części działki znajduje się niewielki budynek, stanowiący niegdyś domek ogrodowy, obecnie w bardzo złym stanie technicznym, zdewastowany, nie przedstawiający wartości użytkowej.

Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny niezabudowane    o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Dotychczas nieruchomość wykorzystywana była jako ogródki przydomowe. Obecnie nie jest użytkowana. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działkę przecinają sieci uzbrojenia terenu - przez wschodni fragment działki, wzdłuż ulicy Noworudzkiej, przebiegają sieci kanalizacyjna, wodociągowa i teleinformatyczna. Nieruchomość nieuzbrojona.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 197/7 oznaczona jest symbolem 5.21MN/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.                          

2) w ewidencji gruntów działka nr 197/7 oznaczona jest użytkami  PsIV – pastwiska trwałe i RIVa – grunty orne.

3.Cena wywoławcza:     45 950    

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

4.Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu

28 listopada 2019 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 21 listopada 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie)
„wadium – działka nr 197/7”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty:

zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości
tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg  może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu         przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem. 

11. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na
stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany
zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

12. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia  z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.

d) nabywca nieruchomości zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne  w porozumieniu z właścicielami sieci i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

e) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

f) cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

h) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.  2278 t.j.),

i) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

13. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963                                        

  e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu                                   

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 463 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij