Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 687 o pow. 0,8499 ha ul. Kościelna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Jedlina-Zdrój, dn. 21.10.2019 r.

GPM.6840.9.2019

B U R M I S T R Z  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni  0,8499 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr687, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00079201/2.

 

I. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta, przeznaczona jest pod projektowaną zabudowę mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość z dostępem do drogi publicznej, tj. ulicy Kościelnej, będącej wąską drogą asfaltową. Leży w odległości ok. 500m od ulicy Piastowskiej, nieco dalej znajduje się centrum uzdrowiskowe miasta.  W najbliższym sąsiedztwie tereny zielone i pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. Teren pofałdowany, nasłoneczniony, porośnięty trawą. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.

II. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA;

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 8.9M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

III. CENA WYWOŁAWCZA:             245 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu  sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

IV. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość nie jest obciążona.

V. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

VI. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 1100w siedzibie  Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

VII. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA

Wadium należy wnieść  w pieniądzu w wysokości 25 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż   19 listopada 2019r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 687”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem  trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

VIII. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

IX. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

I przetarg 03.07.2019 r. 2019 r., II przetarg 27.08.2019 r. , III przetarg 02.10.2019 r.

 X. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia wywieszony zostanie na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

XII. ZASTRZEŻENIE

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej             i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1.    Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ).

2.    Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

3.    Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie  nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej  i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

4.    Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym . Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

5.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).

6.    Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu – w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości – w formie aktu notarialnego oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .

7.    Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,                           z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XIV. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963, nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J.Wiśniewska                                                                    

Załączniki

mapa pdf, 374 kB metryczka
zdjęcie jpg, 414 kB metryczka
zdjęcie jpg, 3.06 MB metryczka
zdjęcie jpg, 3.09 MB metryczka
ogłoszenie odt, 19 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij