Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 42/5 i 42/6 o łącznej powierzchni 0,3879 ha ul. Zakopiańska

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, 21.10.2019 r.
GPM.6840.59.2016

BURMISTRZ  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza


V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha oraz działka  nr 42/6 o powierzchni 0,3816 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00031133/6.

1. Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, położona jest na pofałdowanym terenie porośniętym trawą i samosiejkami. Ma kształt wieloboku. Od strony zachodniej i wschodniej graniczy z terenami wykorzystywanymi jako ogródki przydomowe oraz terenami zielonymi. Od strony północnej z terenami linii kolejowej. Od południa i południowego wschodu z ulicami Zakopiańską i Dolną. Nieruchomość bez uzbrojenia, w zasięgu znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa oraz kolektor sanitarny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Zakopiańskiej. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 42/5 oznaczona jest symbolami 8.5M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i 31.11KDD z zapisem drogi dojazdowe, a działka nr 42/6 oznaczona jest symbolem 8.5M/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 31.10KDD z zapisem drogi dojazdowe i 31.11KDD drogi dojazdowe. . Działka znajduje się w strefie ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 20kV, dla której obowiązują ograniczenia określone w § 14 uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XLIV/265/18 z dnia 27.09.2018 r.                                             

2) w ewidencji gruntów działki nr 42/5 i 42/6 obręb Glinica oznaczone są użytkiem Bp –  zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Cena wywoławcza:     105 000 zł    

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

4. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu  

25 listopada 2019 r. o godz. 1100

w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2

 

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 18 listopada 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie)
„wadium – działki nr 42/5 i 42/6”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty:

zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Terminy przeprowadzonych przetargów:

I przetarg 19.03.2019r., II przetarg 07.05.2019 r. , III przetarg 01.07.2019 r., IV przetarg 29.08.2019 r.   

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości,
tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu. 

12. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych  na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

13. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2204 ze zm.).

b) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

c) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

d) nabywca nieruchomości zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne w porozumieniu z właścicielami sieci i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

e) nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

f) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

h) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.),

i) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego, oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości    i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

14. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963   e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu             

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 680 kB metryczka
zdjęcie jpg, 458 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij