Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 148 o pow. 0,0309 ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 56,28 m2

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

   Jedlina-Zdrój 21.10.2019 r.

 GPM.6840.21.2019

B U R M I S T R Z  M I A S T A  J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0309 ha, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 56,28 m² oraz pozostałościami     po części budynku, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej nr 42, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 148, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą  nr SW1W/00029512/0.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w centrum miejscowości Jedlina-Zdrój, przy ulicy Piastowskiej- jednej z głównych arterii układu komunikacyjnego, prowadzącej w kierunku części uzdrowiskowej miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska, budynki mieszkalno-usługowe, po przeciwnej stronie ulicy Piastowskiej- budynek Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój oraz park. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki komunikacji, punkty handlowo-usługowe i użyteczności publicznej. Działka ma kształt wieloboku. Wzdłuż granicy z ulicą Piastowską zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym oraz pozostałościami po części budynku zlokalizowanego w głębi nieruchomości. Teren nasłoneczniony, bez uzbrojenia, nie jest ogrodzony. Miejskie sieci uzbrojenia zlokalizowane są  w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości. Posadowiony na działce budynek, to obiekt o funkcji użytkowej, wykorzystywany w latach wcześniejszych dla prowadzenia działalności handlowej. Obecnie nie jest użytkowany (pustostan). Budynek to obiekt wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia. Ściany murowane, z cegły. Stropodach o konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Elewacja- tynk cementowo- wapienny nakrapiany. W budynku znajdują się 3 otwory drzwiowe, z których czynne jest tylko jedno- metalowe wrota z wejściem bezpośrednio z ulicy Piastowskiej. Budynek posiada też 2 witryny sklepowe- z jednej z nich wymontowano okno, a otwór zaryglowano. Posadzka betonowa, ściany wewnątrz budynku częściowo pokryte tynkiem, częściowo bez wykończenia. Budynek składa się z jednego pomieszczenia                           o powierzchni 56,28 m². Budynek o bardzo wysokim stopniu zużycia. Widoczne pęknięcia, ubytki elewacji. Nieszczelności w pokryciu dachowym. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejąca stolarka- stara, zniszczona. Wnętrze budynku zniszczone, wymaga kapitalnego remontu. Instalacja elektryczna wyrwana. Brak pozostałych instalacji.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyceniana nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem: 8.8 M/U – zapisem teren zabudowy            mieszkaniowo-usługowej.

2) W ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój działka nr 148 oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny                 zabudowane.

 

CENA WYWOŁAWCZA:             38 000 zł

Zbycie nieruchomości,  zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia      11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

 21 listopada 2019 r. o godzinie 1100

w siedzibie  Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

 

WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść  w pieniądzu w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział                        w Wałbrzychu, nie później niż 14 listopada 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – „wadium Piastowska 42”

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem  trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest obciążona.

ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ :

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

 

ZASTRZEŻENIE:

1. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie (poprzez umieszczenie stosownych klauzul zobowiązujących nabywcę w treści umowy sprzedaży) stanowczym obowiązkiem i terminem zagospodarowania nieruchomości przez nabywcę  w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Zagospodarowanie winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu upoważniającego do użytkowania obiektu.

2.  Termin obowiązkowego zagospodarowania nieruchomości zostanie zabezpieczony obowiązkiem zapłaty kary umownej w wysokości 30% ceny sprzedaży nieruchomości, należnej Gminie Jedlina – Zdrój od nabywcy w przypadku braku zagospodarowania nieruchomości, w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

3. Możliwość naliczenia przez Gminę Jedlina-Zdrój wyżej określonej kary umownej zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny  sprzedaży. Kara umowna wynikająca z niniejszego ogłoszenia będzie ponadto zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

4. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

5. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

6. Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1)   Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm ).

2)   Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

3)   Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci  i obciąża całkowicie  nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej  i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

4)   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

5)   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

6)   Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje do uczestnictwa w przetargu- w formie  pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości- w formie aktu notarialnego oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .

7)   Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8)   Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

9)   Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
z pracownikiem Urzędu Miasta.

 

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:   

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój       

ul. Poznańska nr 2

58-330 Jedlina-Zdrój

tel 748510963

nieruchomości@jedlinazdroj.eu

                   

Sporządziła.: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 280 kB metryczka
zdjęcie pdf, 469 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij