Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Lokal mieszkalny o pow. 54,53 m2 ul. Bolesława Chrobrego 22m1

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, dnia 16.10.2019

GPM.6840.5.2019

B U R M I S T R Z   M I A S T A   J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej     54,53 m2 na parterze plus komórka na terenie posesji o powierzchni 3,00 m2, położonego w budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 22 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2659/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0755 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 342/5. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00055730/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

 • ·           Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi i kuchni. Lokal korzysta z WC zlokalizowanego na korytarzu. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe - instalacje odłączone. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu. Pomieszczenia o średniej wysokości 2,27m. Do lokalu przynależy komórka na terenie posesji o powierzchni 3,00 m2.

Położony na działce budynek mieszkalny wybudowany został przed 1945 r. w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. W budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych. Najbliższą zabudowę stanowią budynki jednorodzinne i wielorodzinne niskie, tereny zielone i szkoła. Nieruchomość uzbrojona w sieć: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 ze zm.).

 

 • ·           Cena wywoławcza nieruchomości:  30 000 zł

w tym: cena lokalu 82% ceny oraz cena udziału w gruncie 18% ceny.

Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia  11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 • ·          Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 • ·           Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 • ·           Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XXXII/197/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. nieruchomość  oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej

2. w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B –  tereny mieszkaniowe.

 • ·           Termin i miejsce przetargu:  Przetarg odbędzie się w dniu

 

18 listopada 2019 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2

 

 • ·           Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział                w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 4 000 zł (cztery tysiące złotych 00/100), nie później niż 8 listopada 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie):

 „wadium – ul. B.Chrobrego 22/1”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego, po złożeniu ich pisemnej dyspozycji.

 

 • ·           Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. 

 • ·           Terminy przeprowadzonych przetargów

I przetarg 11.06.2019 r., II przetarg 22.07.2019 r., III przetarg 04.09.2019 r., IV przetarg 14.10.2019 r.  

 • ·           Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 • ·           Zastrzeżenie:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

 • ·           Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

 • ·            Informacje dodatkowe:

1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

2. Wspólnota Mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 2,00 zł za 1m2 powierzchni.

3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

5. Uczestnik przetargu  przedkłada komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości  dokumenty:

 • ·                 dowód tożsamości,
 • ·                 dowód wniesienia wadium,
 • ·                 właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego,
 • ·                 oświadczenie że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu, znany mu jest stan faktyczny i prawny lokalu oraz nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
 • ·                   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru. 

6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2                                

tel. 748510963, e-mail: nieruchomości@jedlinazdroj.eu                        

Sporz. J. Wiśniewska

Załączniki

szkic lokalu pdf, 437 kB metryczka
zdjęcie jpg, 926 kB metryczka
zdjęcie jpg, 1.72 MB metryczka
zdjęcie jpg, 1.71 MB metryczka
zdjęcie jpg, 1.57 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij