Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Lokal użytkowy o pow. 57,32 m2 ul. Jasna 3

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój 18.09.2019 r.

GPM.6840.17.2019

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 57,32 m2 położonego na parterze budynku przy ulicy Jasnej 3 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1710/10000 w częściach wpólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0942 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 152. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00037453/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Lokal o przeznaczeniu na cele niemieszkalne, funkcjonował jako świetlica. Składa się z trzech pomieszczeń i pomieszczenia WC. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenia jasne, wymagają przeprowadzenia remontu kapitalnego. Ściany i sufity wykończone tynkami cementowo-wapiennymi, malowane farbami. Podłogi w części wyłożone wykładziną PCV a w WC glazurą ceramiczną. Okna drewniane, skrzynkowe starego typu. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie indywidualne - elektryczne. Instalacje odłączone. Lokal nie jest użytkowany. Wejście do lokalu z korytarza budynku.

Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym w którym znajduje się jeden lokal użytkowy i 7 lokali mieszkalnych. Wybudowany został przed 1945 r. w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1984 ze zm).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA;

 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. działka nr 152 oznaczona jest symbolami 7.12MW/U z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

 2. W ewidencji gruntów obrębu Jedlinka działka nr 152 oznaczona jest użytkiem B - tereny mieszkaniowe

 1. CENA WYWOŁAWCZA:49 000 zł

 2. w tym: cena lokalu: 86% ceny wywoławczej oraz cena udziału w gruncie 14% ceny wywoławczej.

 3. Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

 4. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu22 października 2019 r. o godzinie 1100w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2

 1. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości5 000 zł(pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 15 października 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – „wadium lokal Jasna 3”

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

 1. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości

TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW:

I przetarg w dniu 11.09.2019 r.

OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań

 1. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

ZASTRZEŻENIE

 1. 1. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 2. 2. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty

 3. sądowej i notarialnej.

 4. 3. Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu

 5. będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

 6. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (
www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm ).

 2. Zarządcą nieruchomości jest firma "Twój Dom" Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wysockiego 28.

 3. Wspólnota Mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy. Składka miesięczna wynosi 1,20 za 1 m2 powierzchni lokalu. Nabywca lokalu z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej., odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i może dokonać zmiany sposobu jej zagospodarowania własnym staraniem i na koszt własny, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.

 5. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.).

 7. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje - do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .

 8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o conajmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
  z pracownikiem Urzędu Miasta.

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

 2. Urząd Miasta Jedlina-Zdrój , 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963 , nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Załączniki

szkic pdf, 401 kB metryczka
budynek jpg, 2.99 MB metryczka
zdjęcie jpg, 2.25 MB metryczka
zdjęcie jpg, 1.76 MB metryczka
zdjęcie jpg, 2 MB metryczka
zdjęcie jpg, 1.78 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij