Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 114/5 o pow. 0,0024 ha ul. Piękna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, dnia 12.09.2019 r.


GPM.6840.21.2016

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 114/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00092176/4.

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie prostokąta, położona na terenie o spadku w kierunku południowo-wschodnim, porośniętym trawą i samosiejkami. Posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę 114/7, stanowiącą własność Gminy Jedlina-Zdrój. na której zostanie ustanowiona bezpłatna służebność drogowa. Działka bez uzbrojenia, w sąsiedztwie media: woda, kanalizacja i energia.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA;

 1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 3.6MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 2. w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 1. CENA WYWOŁAWCZA: 2 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 1. SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA:

Ustanawia się na czas nieokreślony nieodpłatną służebność gruntową (drogową) pasem gruntu o szerokości 12 m2 w granicach nieruchomości o powierzchni 0,1491 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 114/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00010794/4, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 114/5, stosownie do Uchwały Nr III/175/2000 Zarządu Miejskiego w Jedlinie Zdroju z dnia 09 lutego 2000 r. w sprawie bezpłatnego obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU;

Przetarg odbędzie się w dniu16 października 2019 r. o godzinie 900w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 1. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 300 zł,- (trzysta złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 9 października 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI;

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ;

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. TERMINY PRZEPROWADZENIA POPRZEDNICH PRZETARGÓW:

I przetarg w dniu 05.07.2019 r. , II przetarg w dniu 05.09.2019 r.

 1. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

 1. ZASTRZEŻENIE:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

 1. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ :

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm ).

 2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym .

 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

 6. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut .

 7. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (
www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

 1. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij