Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Lokal mieszkalny o pow. 35,03 m2 ul. Noworudzka 19m7

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, dnia 29.08.2019 r.

GPM.6840.4.2019

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 35,03 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Noworudzkiej nr 19 w Jedlinie-Zdroju wraz z przynależnościami oraz z udziałem wynoszącym 69/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1508 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/1. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00034599/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

 OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, WC z natryskiem i przedpokoju. Do lokalu przynależą: komórka 1 na parterze o powierzchni 3,42 m2, komórka 2 na parterze o powierzchni 8,80 m2 , piwnica o powierzchni 3,71 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne – piec kaflowy. Lokal posiada okna z profili PCV, podłogi wyłożone panelami kwalifikującymi się do wymiany, ściany obłożone płytami gipsowo-kartonowymi, miejscowo wymagają uzupełnienia. Lokal wymaga remontu. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków .

Posadowiony na działce budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany został w technologii tradycyjnej na początku XX w. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się 14 lokali mieszkalnych jest częściowo podpiwniczony.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 3.11MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

 2. w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

 1. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 33 000 zł

w tym: lokal 85% ceny wywoławczej, a udział w gruncie 15% ceny wywoławczej.

Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU :

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 1100w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

 1. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A.
I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości
4 000 zł (cztery tysiące złotych 00/100) nie później niż 23 września 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie):

wadium – Noworudzka 19/7”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego, po złożeniu ich pisemnej dyspozycji.

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.


 1. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW

I przetarg przeprowadzono w dniu 23.08.2019 r.

X. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

XII. ZASTRZEŻENIE:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej

i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

 1. Wspólnota Mieszkaniowa posiada wydzielony fundusz remontowy, składka miesięczna wynosi 1,65 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Wspólnota zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Nabywca lokalu mieszkalnego z chwilą jego wykupu przejmuje zobowiązania finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej, odpowiadające udziałowi procentowemu lokalu w nieruchomości wspólnej.

 2. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia

z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko

i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 1. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych

w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 1. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

 1. dowód tożsamości

 2. dowód wniesienia wadium

 3. właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego

 4. oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany mu jest stan faktyczny

i prawny lokalu i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP;

 2. podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru.

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
  z pracownikiem Urzędu Miasta.

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2, tel. 74 8510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

szkic lokalu pdf, 486 kB metryczka
zdjęcie jpg, 2.8 MB metryczka
zdjęcie jpg, 3.18 MB metryczka
zdjęcie jpg, 2.73 MB metryczka
zdjęcie jpg, 2.91 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij