Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 341/6 o pow. 0,0922 ha ul. Józefa Bema pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, dn. 21.08.2019 r.

GPM.6840.20.2016

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 341/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

 

 1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o kształcie wydłużonego prostokąta, przeznaczona pod projektowaną zabudowę mieszkaniową, położona na płaskim terenie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Słowackiego za pośrednictwem drogi o nawierzchni asfaltowej, ulicy Józefa Bema, stanowiącej wewnętrzną drogę gminną. Działka bez uzbrojenia, leżąca na obszarze uzbrojonym w sieci miejskie: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

 1. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 2. w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 1. CENA WYWOŁAWCZA:48 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 1. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość nie jest obciążona.

 1. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

23 września 2019 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

 1. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 4 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój
nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż
16 września 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 341/6”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

VIII. TERMINY PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW:

I - 20.08.2019 r.

IX. TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

X. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

XII.ZASTRZEŻENIE:

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej.

Niniejszy przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości z uzasadnieniem.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

 2. Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

 3. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia
  z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko
  i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.).

 6. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut.

 7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

XIV. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu


Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

mapa pdf, 611 kB metryczka
zdjęcie jpg, 444 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij