Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka 675/10 o pow. 0,9398 ha ul. Spacerowa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, 12.08.2019 r.

GPM.6840.51.2016

BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9398 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/10, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00059273/1.

1.Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość o kształcie nieregularnym pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki. Teren pofałdowany o skłonie w kierunku południowo-wschodnim, porośnięty trawą i samosiejkami. Najbliższe otoczenie stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy, tereny zielone oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystyki a także zabudowa pensjonatowa i budynki mieszkalne, głównie jednorodzinne. Nieco dalej znajdują się budynki sanatoryjne, pijalnia wód mineralnych, Park Zdrojowy. Działka bez uzbrojenia, w zasięgu sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez gminną działkę – ulicę Spacerową.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 675/10 oznaczona jest symbolem 2UZu/UT z zapisem teren usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki. Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.jedlinazdroj.eu.

2) w ewidencji gruntów działka nr 675/10 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3.Cena wywoławcza: 616 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

4.Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 9 października 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – działka nr 675/10”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Zastrzeżenie:

1. 1) Sprzedawca zastrzega, w przypadku nie zabudowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego najpóźniej w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, prawo odkupu nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

 

2) Warunek zabudowy nieruchomości zostanie spełniony jeżeli zakończenie budowy obiektów, czyli uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego nastąpi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej.

2. Gmina zastrzega sobie umowne prawo pierwokupu na okres 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę. Prawo to podlega ujawnieniu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

3. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty sądowej i notarialnej.

5. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.

11.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

12.Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.).

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

d) nabywca nieruchomości zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne w porozumieniu z właścicielami sieci i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

e) nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

f) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

h) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.),

i) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki-w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut.

13. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

 

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

zdjęcie jpg, 219 kB metryczka
mapa jpg, 306 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij