Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska 2

58-330 Jedlina-Zdrój


tel.:(+48) 74 845 52 15, 74 885 52 69
fax:(+48) 74 851 09 80


email:urzad@jedlinazdroj.eu

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu 

 

Działka nr 675/11 i nr 675/12 o łącznej powierzchni 1,8900 ha ul. Spacerowa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Jedlina-Zdrój, 12.08.2019 r.

GPM.6840.55.2016

BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanejo łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00059273/1.

1.Opis nieruchomości:

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w sąsiedztwie centrum uzdrowiskowego. Najbliższe otoczenie stanowią tereny zielone oraz tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystyki. Przedmiotowe działki tworzą figurę o nieregularnym kształcie i urozmaiconej rzeźbie terenu ze spadkiem w kierunku wschodnim. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Akacjowej i ulicy Wałbrzyskiej. Nieruchomość nie jest uzbrojona. W zasięgu znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 675/11 i 675/12 oznaczone są symbolem 2UZu/UT z zapisem teren usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki.
Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.jedlinazdroj.eu.

2) w ewidencji gruntów działka nr 675/11 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy i Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a działka nr 675/12 oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

3.Cena wywoławcza: 1 155 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

 

4.Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Poznańskiej nr 2.

 

5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 7 października 2019 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działki nr 675/11 i 675/12”.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty:

zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, za pośrednictwem rachunku bankowego.

6. Terminy wnoszenia opłat:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy notarialnej.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy.

7. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona.

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

10.Zastrzeżenie:

1.1) Sprzedawca zastrzega, w przypadku nie zabudowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego najpóźniej w ciągu 5 lat od zawarcia umowy, prawo odkupu nieruchomości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2) Warunek zabudowy nieruchomości zostanie spełniony jeżeli zakończenie budowy obiektów, czyli uzyskanie pozwolenia na ich użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego nastąpi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej.

2. Gmina zastrzega sobie umowne prawo pierwokupu na okres 5 lat od daty nabycia nieruchomości przez nabywcę. Prawo to podlega ujawnieniu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

3. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty sądowej i notarialnej.

5. Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.

11.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

12.Informacje dodatkowe:

a) sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

b) szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury określą poszczególni zarządzający.

c) korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

d) nabywca nieruchomości zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne w porozumieniu z właścicielami sieci i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

e) nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją dokona zmiany przebiegu trasy sieci na własny koszt i we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami tych sieci.

f) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

g) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

h) w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 t.j.).

i) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące dokumenty: dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki-w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut.

13. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. 74 8510963

e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Załączniki

ogłoszenie doc, 34 kB metryczka
zdjęcie jpg, 219 kB metryczka
mapa jpg, 334 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij